D30

  • Đăng ký: 1,686,882
  • Giá cước: 30.000 đ 
  • Lưu lượng: 2,5Gb/ 30 ngày
  • Hết lưu lượng: Hết 2,5GB tính giá 9,76đ/50KB.
  • Cú pháp đăng ký : D30 KH gửi 9123