Gói cước Viettel khuyến mãi

ĐĂNG KÝ SMS

Data: 28Gb tốc độ cao

Giá: 120.000 đ

Sim hssv: 120.000đ

Thời hạn: 28 ngày

(Hết 28GB dừng truy cập)

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 15Gb tốc độ cao

Giá: 70.000 đ

Thời hạn: 30 ngày

Ứng dụng: Free data xem Tiktok

(Sử dụng 500Mb/1 ngày)

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 120Gb (4Gb 1 ngày)

Giá: 120.000 đ/30 ngày

Nội mạng: <20 phút/cuộc

Ngoại mạng: 50 phút

Áp dụng sim kích hoạt từ 1/5

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 90Gb (3Gb/ngày)

Giá: 150.000 đ

Free 25Gb dữ liệu trên LifeBox

(Hết 3GB/1 ngày dừng truy cập)

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 60Gb (2Gb/ ngày)

Thời hạn: 30 ngày

Nội mạng: <20 phút

Ngoại mạng: 50 phút

(Free 100% data xem Tiktok)

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 60Gb (2Gb 1 ngày)

Giá: 120.000 đồng

Thời hạn: 30 ngày

Nội mạng: < 20 phút/cuộc

Ngoại mạng: 50 phút

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 60Gb (2Gb/ngày)

Giá: 120.000 đ

Free 25Gb dữ liệu trên LifeBox

(Hết 2GB/1 ngày dừng truy cập)

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 30Gb (1Gb/ngày)

Giá: 90.000 đ

Sim hssv: 70.000đ

Thời hạn: 30 ngày

(Free 100% data xem Tiktok)

Chi tiết

ĐĂNG KÝ 4G VIETTEL 1 THÁNG

ĐĂNG KÝ SMS

Data: 5Gb tốc độ cao

Giá: 50.000 đ

Thời hạn: 30 ngày

Hết 5Gb truy cập tốc độ 3Mbps

Miễn phí không giới hạn data tốc độ 3Mbps

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 30Gb tốc độ cao

Giá: 300.000 đ

Thời hạn: 180 ngày

5Gb data tốc độ cao 30 ngày

Miễn phí không giới hạn data tốc độ 3Mbps

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 60Gb tốc độ cao

Giá: 600.000 đ

Thời hạn: 360 ngày

5Gb data tốc độ cao 30 ngày

Miễn phí không giới hạn data tốc độ 3Mbps

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 3Gb tốc độ cao

Giá: 70.000 đ

Sim hssv: 50.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Miễn phí không giới hạn data tốc độ thường

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 5Gb tốc độ cao

Giá: 90.000 đ

Sim hssv: 70.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Miễn phí không giới hạn data tốc độ thường

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 8Gb tốc độ cao

Giá: 125.000 đ

Sim hssv: 105.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Miễn phí không giới hạn data tốc độ thường

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 15Gb tốc độ cao

Giá: 200.000 đ

Sim hssv: 180.000đ

Thời hạn: 30 ngày`

Miễn phí không giới hạn data tốc độ thường

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 30G tốc độ cao

Giá: 300.000 đ

Sim hssv: 280.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Miễn phí không giới hạn data tốc độ thường

Chi tiết

ĐĂNG KÝ GÓI COMBO VIETTEL

ĐĂNG KÝ SMS

Data: 30Gb (1Gb/ ngày)

Giá: 120.000 đ

Thời hạn: 30 ngày

Gói nội mạng: <20 phút

Gói ngoại mạng: 50 phút

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 5GB/ 30 ngày

Giá: 1.080K/ 360 ngày

Nội mạng: Mphí <10 Phút

Ngoại mạng: 15 phút/ 30 ngày

SMS: 250 sms/ 30 ngày

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 5GB/ 30 ngày

Giá: 540.000đ/ 180 ngày

Nội mạng: Mphí <10 phút

Ngoại mạng: 15 phút/ 30 ngày

SMS: 250 sms/ 30 ngày

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 5GB/ 30 ngày

Giá: 270.000đ/ 90 ngày

Nội mạng: M phí <10 phút

Ngoại mạng: 15 phút/ 30 ngày

SMS: 250 sms/ 30 ngày

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 8GB

Giá: 140.000đ/ 30 ngày

Nội mạng: Mphi < 10p

Ngoại mạng: 60 phút

SMS: 0 sms

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 7GB

Giá: 120.000đ/ 30 ngày

Nội mạng: Mphi < 10p

Ngoại mạng: 40 phút

SMS: 0 sms

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 5GB

Giá: 90.000đ/ 30 ngày

Nội mạng: Mphi < 10p

Ngoại mạng: 15 phút

SMS: 250 sms

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 3Gb

Giá: 70.000đ/ 30 ngày

Nội mạng: Mphi < 10p

Ngoại mạng: 20 phút

SMS: 0 sms

Chi tiết

ĐĂNG KÝ GỌI NỘI MẠNG VIETTEL

ĐĂNG KÝ SMS

Giá: 30.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Nội mạng: M phí < 10 phút / Tối đa 500 phút

SMS: 0

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Giá: 50.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Nội mạng: M phí< 10 phút / Tối đa 500 phút

SMS: 0

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Giá: 70.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Nội mạng: M phí< 20 phút / tối đa 1000 phút

SMS: 0

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Giá: 90.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Nội mạng: M phí< 20 phút / tối đa 1000 phút

SMS: 0

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 0

Giá: 100.000đ/ 30 ngày

Nội mạng: 500 phút

Ngoại mạng: 50 phút

SMS: 0

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 0

Giá: 80.000đ/ 30 ngày

Nội mạng: 500 phút

Ngoại mạng: 0

SMS: 500 sms

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 0

Giá: 70.000đ/ 30 ngày

Nội mạng: 500 phút

Ngoại mạng: 0

SMS: 150 sms

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 0

Giá: 50.000đ/ 30 ngày

Nội mạng: 200 phút

Ngoại mạng: 0

SMS: 100 sms

Chi tiết

ĐĂNG KÝ GỌI LIÊN MẠNG VIETTEL

ĐĂNG KÝ SMS

Data: 0

Giá: 30.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Gói ngoại mạng: 60 phút

SMS: 0

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 0

Giá: 50.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Gói ngoại mạng: 100 phút

SMS: 0

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 0

Giá: 100.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Gói ngoại mạng: 200 phút

SMS: 0

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 0

Giá: 100.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Gói ngoại mạng: 300 phút

SMS: 0

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 0

Giá: 200.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Ngoại mạng: 400 phút

SMS: 0

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 0

Giá: 300.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Gói ngoại mạng: 600 phút

SMS: 0

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 8Gb

Giá: 700.000đ

Thời hạn: 30 ngày

Gói ngoại mạng: 700 phút

SMS: 0

Chi tiết

ĐĂNG KÝ GÓI DCOM 4G VIETTEL

ĐĂNG KÝ SMS

Data: 2,5GB tốc độ cao

Giá: 30.000 đ

Thời hạn: 30 ngày

Vượt gói: Giá 9,76đ/50KB.

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 7GB tốc độ cao

Giá: 70.000 đ

Thời hạn: 30 ngày

(Hết 7Gb tốc độ thường)

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 10G tốc độ cao

Giá: 90.000 đ

Thời hạn: 30 ngày

(Hết 10Gb tốc độ thường)

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 12GB tốc độ cao

Giá: 120.000 đ

Thời hạn: 30 ngày

(Hết 12Gb tốc độ thường)

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 20GB tốc độ cao

Giá: 200.000 đ

Thời hạn: 30 ngày

(Hết 20Gb tốc độ thường)

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 48GB tốc độ cao

Giá: 500.000 đ

Thời hạn: 360 ngày

(Hết 4Gb tốc độ thường)

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 48GB tốc độ cao

Giá: 500.000 đ

Thời hạn: 6 tháng

Vượt gói: Miễn phí

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 84GB tốc độ cao

Giá: 900.000 đ

Thời hạn: 360 ngày

Vượt gói: Miễn phí

Chi tiết

ĐĂNG KÝ GỌI NGOẠI MẠNG VIETTEL

ĐĂNG KÝ SMS

Data: 3GB

Giá: 90.000đ/ 30 ngày

Nội mạng: 100 phút

Ngoại mạng: 100 phút

SMS: 30 sms

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 0

Giá: 50.000đ/ 30 ngày

Nội mạng: 0

Ngoại mạng: 100 phút

SMS: 0

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 0

Giá: 75.000đ/ 30 ngày

Nội mạng: 0

Ngoại mạng: 150 phút

SMS: 0 sms

Chi tiết
ĐĂNG KÝ SMS

Data: 0

Giá: 100.000đ/ 30 ngày

Nội mạng: 0

Ngoại mạng: 200 phút

SMS: 0 sms

Chi tiết

TIỆN ÍCH NỔI BẬT

Cập nhật liên tục thông tin các gói cước Viettel khuyến mãi mới nhất 2022. Danh sách các gói 4G Viettel ưu đãi không giới hạn data tốc độ cao. Các gói gọi nội mạng Viettel miễn phí 20 phút/cuộc. Các gói combo Viettel ưu đãi 2Gb 1 ngày data tốc độ cao + miễn phí gọi nội, ngoại mạng mới nhất 2022.

Tổng hợp hơn 100 gói cước Viettel nhiều ưu đãi mới nhất 2022. Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký các gói cước Viettel khuyến mãi giá rẻ nhận nhiều ưu đãi nhất.

Kênh đăng ký gói cước Viettel chính thức của Viettel thông qua tổng đài miễn phí 9123.

Cập nhật thông tin mới nhất về các gói cước Viettel khuyến mãi trong năm 2022. Hướng dẫn cách đăng ký 4G Viettel, đăng ký gọi nội mạng Viettel nhận nhiều ưu đãi nhất.

Bạn có thể tìm thấy các gói cước 4G Viettel tháng, ngày ưu đãi nhất. Các gói gọi nội mạng Viettel miễn phí 1000 phút gọi, 20 phút/cuộc hay các gói combo Viettel ưu đãi cả data 4G tốc độ cao lẫn phút gọi miễn phí. Tất cả đều có tại website 4GViettelthang.com

Chúc bạn tìm được gói cước Viettel phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng. Đừng quên theo dõi website 4GViettelthang.com thường xuyên để cập nhật thông tin các gói cước Viettel khuyến mãi mới nhất nhé!

Hiện nay có rất nhiều người dùng Viettel tìm kiếm cách kiểm tra gói cước Viettel, khuyến mãi Viettel dành riêng cho thuê bao di động/dcom của mình. Để giải quyết vấn đề này, Viettel đã cho ra mắt hệ thống QRcode giúp người dùng có thể dễ dàng nhanh chóng kiểm tra được các gói cước Viettel ưu đãi có thể đăng ký cho thuê bao của mình.

Hãy bấm vào đường link:Viettel.vn
để truy cập nhanh hệ thống (trường hợp bạn đang dùng mạng data 3G, 4G của Viettel thì hệ thống tự động đăng nhập. Nếu bạn dùng wifi hãy điền số thuê bao của mình để lấy mã OTP đăng nhập hệ thống nhé